از زبان تسهیلگران

حرف‌هایی هست برای شنیدن …

در این بخش به صدای پای تسهیلگری در ترانه‌ی زندگی، گوش می‌سپاریم

از زبان تسهیلگران بشنوید
قبل
بعدی
از زبان تسهیلگران بشنوید
مشاهده برای تقویت تسهیلگری
قبل
بعدی
مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن