َAftabPro

این فرم برای هماهنگی برای ارتباط برقرار کردن با افراد و سازمان ها برای پروژه افتابگردان ایجاد شده است. 

لطفا در فرم زیر اطلاعات را وارد کنید که چنانچه دونفر از راهبران بنای گفتگو با یک مجموعه را دارند بتوانیم هماهنگ شویم.

هماهنگی
  • مثلا برقراری ارتباط با سازمان/ گرفتن وقت گفتگو با مدیرعامل
  • لطفا نوع ارتباط تان با آن سازمان، نوع سازمان، تعداد تقریبی پرسنل را بنویسید. مثلا با مدیر آموزش موسسه دوست هستم. حدود 50 نفر پرسنل دارد و موسسه ای خصوصی است
enemad-logo