مدل دستی مغز

https://simorqschool.com/wp-content/uploads/2020/06/مدل-دستی-مغز-با-زیر-صدا-کامل.mp4