محتوای استادی تعامل

مبانی استادی تعامل

روح ارتباط، تکنیک ها، تحول اجتماعی

الگوهای ارتباطی

(تک بعدی، دو بعدی، سه بعدی)

احساس و کارکرد آن

انکار سرکوب کنترل احساس و تصصمیم گیری با احساس

دنیای واکنش

آمیگدالا

5 چیزی که روی آن کنترل نداریم

مراقبه

تمایز مشاهده از ارزیابی

انواع تعارض

enemad-logo