ما از خودمان شروع می‌کنیم

با نقاط قوتمان جان می‌گیریم

تجربه‌هایمان را با هم به اشتراک می گذاریم

مسیرمان را بازبینی و اصلاح می‌کنیم

دوره‌ها و کارگاه ها:

blank

تیم ما

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن