ما از خودمان شروع می‌کنیم

با نقاط قوتمان جان می‌گیریم

تجربه‌هایمان را با هم به اشتراک می گذاریم

مسیرمان را بازبینی و اصلاح می‌کنیم

دوره‌ها و کارگاه ها:

تیم ما

مدرسه سیمرغ لطفا برای دریافت آخرین اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، دریافت پیام را تایید کنید.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها