تجربه شرکت کنندگان دوره تسهیلگری پیشرفته از ماژول های عمومی

تجربه ی خانم مهدیه موذنی پور از شرکت در دوره پیشرفته ۱

تجربه خانم لیلا صفاری نیا از شرکت در دوره پیشرفته ۱

تجربه ی خانم نفیسه روحانی نژاد از دوره تسهیلگری آموزشی پیشرفته دو

تجربه ی خانم ملیکا تدین شرکت کننده دوره پیشرفته دو از محتوای دوره پرند

تجربه خانم مریم ثریا شرکت کننده دوره پیشرفته دو از محتوای زندگی برمدار ارزش

تجربه ی خانم نفیسه طاهری شرکت کننده دوره پیشرفته دو از محتوای دوره پرنیان

تجربه ی خانم نفیسه روحانی نژاد از دریافت محتوای ارتباط همدلانه در دوره تسهیلگری آموزشی پیشرفته ارتباط همدلانه

enemad-logo