دوره ارتباط همدلانه

تعامل کار هر روزه ماست ولی شاید الفبای تازه ای می خواهیم تا سرزندگی و رضایت داشته باشد.درک جدیدی از نیازها و همدلی و ابراز که کارآمدی را حتی در بحران های زندگی مان به ما هدیه دهد

blank
enemad-logo