ما از خودمان شروع می‌کنیم

با نقاط قوتمان جان می‌گیریم

تجربه‌هایمان را با هم به اشتراک می گذاریم

مسیرمان را بازبینی و اصلاح می‌کنیم

دوره‌ها و کارگاه ها:

مجموعه کاربردی
پرورش فرزند بالنده

مجموعه دوره تربیت مربی

دوره ارتباط همدلانه

دوره پرنیان
( ارتباط با نوجوان )

زندگی بر مدار ارزش

تیم ما

نیاز به مشاوره دارید؟