دوره پیشرفته مهارت تسهیلگری

اگر می خواهید تسهیلگر دوره های آنلاین مدرسه سیمرغ شوید. محتوای آنها و شیوه ارایه موثر آنها را یادبگیرید و برای خودتان یا مدرسه سیمرغ ارایه کنید این دوره برای شماست. پیش نیاز آن کامل کردن دوره مهارت های تسهیلگری است.