سفر پدری

پدری خود را کشف کنیم. ببینیم با وقت کم چطور می توانیم پدری موثری داشته باشیم و ارتباط مان برای هردویمان رضایت بخش باشد.