مهربانی باخود

گاه یادمان می رود ماهم هستیم مدام داریم به دیگران فکر می کنیم. از خودمان انتقاد می کنیم و فرصت های مداومی برای رسیدگی به خودمان قرار نمی دهیم. اینجا مهربانی با خود را بیشتر تمرین می کنیم.