دوره زندگی بر مدار ارزش

در دوره زندگی بر مدار ارزش به دنبال قطب نمایی هستیم که در هر ارتباط و در هر ثانیه زندگی جهت حرکت را نشانمان دهد و کمک کند بر اساس ارزش هایی که در هر رابطه داریم عمل کنیم. رنج هایمان را بشناسیم.به روزهای زندگی و ارتباطاتمان معنای تازه ای ببخشیم.

لینک ثبت نام و اطلاعات دوره های پیش رو:

تنظیم قطب نمای زندگی:

ما آدم ها هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم معمولا برای خودمان برنامه داریم. تا به حال این سوال را به صورت مداوم از خود پرسیده ایم که چه برنامه ای داریم؟ برای چه چیزی از صبح تلاش می کنیم، برنامه می ریزیم و حرکت می کنیم؟ شاید هم ما جزو دسته دیگری باشیم. گروهی که از صبح هیچ برنامه ای نداریم. اگر این طور باشیم چه نوع زندگی ای به ما هم حال و حوصله حرکت می دهد؟
همه ما در زندگی به دنبال یافتن چیزی حرکت می کنیم. یکی اسمش را «موفقیت» می گذارد، دیگری «خوشبختی» و در معنادارترین حالت «سعادت». به دنبال هر چه که باشیم در نهایت احساس رضایت عمیق مهمان روح و جان ماست اما پیدا کردن مسیری که با وجود همه دردها و رنج ها و قصه های زندگی ما را به غنای درونی برساند کمی مشکل به نظر می رسد.
زندگی بر مدار ارزش دست ما را می گیرد و قدم به قدم در این مسیر حمایتمان می کند. سفری 30 ساعته برای قدم گذاشتن بر اولین پله مسیرِ بدون پایان رضایت و غنای درونی.
«زندگی بر مدار ارزش» یک دوره والدگری نیست. البته مثل همه موضوعات دیگر زندگی از والدگری هم در دوره گفتگو می شود تا پله پله زیستن مستقل از شرایط و حالات را بر مدار ارزش های اصیل تمرین کنیم.

از تسهیلگران دوره بشنویم:

نظرات شرکت کنندگان دوره ارزش: