مهارت های ارتباطی

آزمون

مرحله 1 of 42

2%
  • صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید. سال تولد به صورت کامل ذکر شود. به طور مثال 1368
مدرسه سیمرغ لطفا برای دریافت آخرین اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، دریافت پیام را تایید کنید.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها