مهارت های ارتباطی

آزمون

مرحله 1 of 42

2%
  • صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید. سال تولد به صورت کامل ذکر شود. به طور مثال 1368
مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن