مهارت های ارتباطی

آزمون

Step 1 of 42

2%
  • صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید. سال تولد به صورت کامل ذکر شود. به طور مثال 1368