پیوند، غنای سفر زندگی 1402050904

دوره پیوند سفری ست برای پیوندی دوباره با زندگی و عمق آن، در این سفر ابعاد موانعی که ما را از تجربه زندگی سرشار دور می کند بررسی می کنیم. همه آنچه شکوفا کننده و غنابخش زندگی ماست را با هم می بینیم و در کنار هم برای این زندگی سرشار گام برمیداریم.

برای آشنایی با دوره ویدئو را مشاهده نمایید:

سیر دوره پیوند:

تقویم زمانی دوره پیوند:

اطلاعات دوره

درباره مربی

ثبت نام نقدی

ثبت‌نام کنید

پیش پرداخت

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد
+40 ثبت نام شده