صفحه اصلی Forums همراهان پرند قهوه مکث این روز های چه قهوه مکثی را ترجیح می دهید؟ پاسخ به: این روز های چه قهوه مکثی را ترجیح می دهید؟

  • blank

    سارا دهقانی

    کاربر
    1399-05-10 در 7:31 ق.ظ

    سعی کردم در تمام لحظاتم در یک ماه گذشته در حال زندگی کنم و اجازه ندم برداشتام راجع اتفاقات و ادم ها روی الان اثر بزاره. تنفس ، دیدن و خوردن ذهن آکاهانه خیلی به من کمک کرد.