صفحه اصلی Forums دنیای تمایز نمونه هایی از چهار مرحله تمایز پاسخ به: نمونه هایی از چهار مرحله تمایز

 • blank

  علی ترقی جاه

  مدیر کل
  1399-06-02 در 8:39 ق.ظ

  پرسشگری،

  چی نییست ؟  پرسشگری بازجویی نیست. تجسس نیست. ارزیابی نیست . مواخذه نیست.

  چی هست ؟ بازبودن به جواب های مختلف است. به دنبال کشف دیدگاه فرد دیگری بودن است. برای درک بهتر است. حریم دار است.

  تجربه من از پرسشگری این است که وقتی با همه وجود دوست دارم بدانم که فرزندم چرا این طور فکر می کند، چه نظریه ای پشت این حرفش است، با انرژی توضیح می دهد و وقتی که بخواهم به جای پرسش و در قالب پرسش توضیحی بدهم ناکارآمد است.

  تجربه دیگران از پرسشگری :   پرسشگری، نقد کردن و برای یک سوال پاسخ خواستن است. 

  این پویش ادامه دارد…. شما هم بنویسید.

enemad-logo