صفحه اصلی Forums دنیای تمایز تجربه شما از شادی چیست؟ پاسخ به: تجربه شما از شادی چیست؟

  • سوده شبیری

    کاربر
    1399-06-02 در 4:12 ق.ظ

    من وقتی در ارتباط بی واسطه با طبیعت بکر هستم و تنها صدایی که می آید صدای موسیقی طبیعت است و هیچ ظرف یک بار مصرف و زباله ای محیط را آلوده نکرده عمیقا احساس شادی می کنم. انگار قلبم می خندد.

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن