مینی دوره رایگان “سفر پدری”

روز پدر مبارک! به این سفر پدری خوش آمدید

اینجا نیومدید تا چیزی یاد بگیرید، شما که خیلی قشنگ پدری را بلدید! دوست داریم اینجا در این سفر رابطه پدر و فرزندی با کیفیت تری تجربه کنید و به هردوی شما بیشتر خوش بگذره!

دنیای مطلوب من به عنوان یک پدر

باورهای من به عنوان یک "پدر"

نگاهی به خستگی به عنوان مانع ارتباطی

نگاهی به نقش یادگیرنده بودن پدر:

به عنوان پدر چه نقش هایی در ارتباط با فرزندم دارم؟

شما یک جاهای دیگه هم فوق العاده هستید و فرزندتون خبر نداره!