دوره پرنیان

ارتباط با نوجوان، پرنیان:

نوجوانی گاه چالشی و نگران کننده است. دوره پرنیان درباره شناخت نوجوانی است. درباره رفتارهای ناگهانی نوجوان و هر آنچه در دنیای او معنادار و در دنیای شما بی معناست. پرنیان کمک می کند از نوجوانی به عنوان یک فرصت بی نظیر برای رسیدن به جوانی کارآمد و قدرتمند بهره بگیریم.

دوره از نگاه تسهیلگران:

بیشتر درباره دوره بشنوید:

نظرات شرکت کنندگان