دوره پرنیان

نوجوانی گاه چالشی و نگران کننده است. دوره پرنیان درباره شناخت نوجوانی است. درباره رفتارهای ناگهانی نوجوان و هر آنچه در دنیای او معنادار و در دنیای شما بی معناست. پرنیان کمک می کند از نوجوانی به عنوان یک فرصت بی نظیر برای رسیدن به جوانی کارآمد و قدرتمند بهره بگیریم.

اطلاعات بیشتر از دوره ها و انتخاب دوره های پاییز 1402

دوره از نگاه تسهیلگران:

بیشتر درباره دوره بشنوید:

نظرات شرکت کنندگان

blank
enemad-logo