دوره پیوند غنای سفر زندگی

اگر احساس کسالت و بی حوصلگی دارید، برای کارهای تان زمان کم دارید، اگر در مواردی احساس تنهایی یا گیر افتادن دارید، احتمالا شما هم درگیر قطعی هایی هستید.
در برنامه پیوند یک سفر چند ماهه می رویم و پیوند را در چند حوزه تجربه می کنیم.پیوند با خویشتن/پیوند با اکنون/پیوند با ارتباطات/پیوند با زندگی

ثبت نام برنامه پیوند پیش رو:

دوره پیوند از زبان تسهیلگران:

گوشه ای از دستاورد شرکت کنندگان:

تجربه شرکت کنندگان: