دوره مهارت های تسهیلگری

یک مهارت پایه برای این قرن. تسهیلگری روابط خانوادگی و کاری را اثربخش می کند. اگر مسولیت جمعی از افراد را به عهده دارد و جلسه ها و گردهمایی برگزار می کنید حتما به مهارت های تسهیلگری نیازمندید تا افراد بتوانند نکات شان را در گروه ارایه کنند و بیشترین اثرگذاری را داشته باشند.