سفر پدری

پدری خود را کشف کنیم. ببینیم با وقت کم چطور می توانیم پدری موثری داشته باشیم و ارتباط مان برای هردویمان رضایت بخش باشد.

وقت کوک زندگی

برای بازبینی و کیفیت بخشی به سال. بخش های مختلف زندگی را سرو سامان دهیم و برای ماه و سال آینده برنامه ریزی کنیم.

بازگشت به مدرسه

شروع مدرسه ها می تواند چالشی و در عین حال برای کودکان مان پرخاطره باشد. لازم است به جزییاتی توجه کنیم تا این زمان را…

مهربانی باخود

گاه یادمان می رود ماهم هستیم مدام داریم به دیگران فکر می کنیم. از خودمان انتقاد می کنیم و فرصت های مداومی برای رسیدگی به…

دوره ارتباط همدلانه

تعامل کار هر روزه ماست ولی شاید الفبای تازه ای می خواهیم تا سرزندگی و رضایت داشته باشد.درک جدیدی از نیازها و همدلی و ابراز…

enemad-logo