دوره مهارت های تسهیلگری

یک مهارت پایه برای این قرن. تسهیلگری روابط خانوادگی و کاری را اثربخش می کند. اگر مسولیت جمعی از افراد را به عهده دارد و…

دوره پیشرفته مهارت تسهیلگری

اگر می خواهید تسهیلگر دوره های آنلاین مدرسه سیمرغ شوید. محتوای آنها و شیوه ارایه موثر آنها را یادبگیرید و برای خودتان یا مدرسه سیمرغ…

enemad-logo