برای اطلاعات بیشتر درمورد دوره لینک زیر رو ببین:

دوره زندگی بر مدار ارزش